obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
Školský psychológ
  
Mgr. Tatiana Zimová 
 
Psychológ z CPPP a P, Drieňová, Bratislava  
PhDr. Vanda Šaríková 
 
Konzultácie podľa dohovoru na t.č. 02/ 456 44 713
                  

Práca školského psychológa  na ZŠ Biskupická 21Ťažiskom práce školského psychológa v škole je primárna preventívna psychologická činnosť, ktorá je zameraná na zabezpečovanie a vytváranie takých podmienok v systéme školy, ktoré zabraňujú, resp. predchádzajú vzniku rôznych druhov problémov a ťažkostí vo fungovaní jej podsystémov a ich prvkov, prednostne rieši problémy žiakov, učiteľov a rodičov.   
  
Školský psychológ  vykonáva najmä  tieto činnosti : 
  
·        sleduje  a diagnostikuje osobnostný vývin žiakov  / kognitívny, sociálny, emocionálny / 
·        skúma a odborne usmerňuje najmä kognitívny vývin žiakov prvého stupňa ZŠ, ktorí pochádzajú zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia  
·        skúma predpoklady žiakov a študentov v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov a v spolupráci s učiteľmi rôznych predmetov pomáha lepšie rozvíjať osobnostné   predpoklady  žiakov 
·        spolu so školským špeciálnym pedagógom spolupracuje na integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  do prostredia základnej školy 
·        spolupodieľa sa  s výchovným poradcom na procese  profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov, diagnostikuje predpoklady žiakov z hľadiska vybranej profesie, pracuje so žiakmi z hľadiska voľby povolania - nerozhodnými, resp. problémovými, navrhuje učiteľom a výchovným poradcom  niektoré ďalšie možnosti v pedagogickej a psychologickej starostlivosti o žiakov a ich zdravý osobnostný rozvoj 
·        pracuje so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze a spolu s poradenskými a klinickými psychológmi z PPP II krízu ihneď rieši, čím  zabraňuje vzniku ďalších nežiaducich psychologických dôsledkov krízového stavu u žiaka 
·        venuje sa žiakom s problémami a poruchami v správaní. V spolupráci s výchovným poradcom a vyučujúcimi sa podieľa na realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania . O výsledkoch informuje učiteľov a rodičov žiakov 
·        spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pre nestresovú prácu v škole. Zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí 
·        spolupracuje s ďalšími odbornými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou,  detským integračným 
      centrom , diagnostickým ústavom, a pod. 
·        prostredníctvom svojej  konzultačno-poradenskej činnosti pomáha  učiteľom nájsť adekvátne postupy vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi,  zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť. Dôraz je kladený najmä na zabezpečovanie efektívnejšej spolupráce školy a rodiny na skvalitňovanie medziľudských vzťahov na škole - teda celkove na  humanizovaní školy.  
                                                                                                     
  
  
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web