obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
PhDr. Barbora Šimková                                              Mgr. Kristína Skočíková
jaa.jpghhh.jpg
simkovabarbora@gmail.com                                                           kristina.skocikova@gmail.com
 
Konzultačné hodiny: 
 
 
Po - Št : 7:00 - 8:00 hod                                                                   Po - Št: 7:00 - 8:45 hod 
Piatok : 8:00 - 11:45 hod                                                                 Piatok : 7:00 - 11:45 hod 
 
Práca školského špeciálneho pedagóga 
  

Práca so žiakmi

            Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do kabinetu špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. 
            Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dodržiavame  zásady špeciálno-pedagogickej intervencie. 
            Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce. 
  

Práca s rodičmi

            Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Dbáme na to, aby sa v priebehu školského roka  dostavil na konzultáciu rodič každého žiaka so ŠVVP. 
            Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.  
  

Práca s učiteľmi, školským psychológom a výchovným poradcom

            Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov, ktoré sa vo vzdelávacom procese objavili a narušili priebeh vyučovacej hodiny. 
            So školským psychológom je školský špeciálny pedagóg odborným tímom na pomoc žiakom, rodičom i učiteľom. Preto je ich spolupráca mimoriadne úzka. Špeciálny pedagóg zbiera a poskytuje potrebné podklady a informácie pre prácu školského psychológa a pomáha pri tvorbe jeho pracovného plánu. 
            Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy. 
  

Spolupráca s Pedagogicko – psychologickou poradňou

a Špeciálno – pedagogickou poradňou

            Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, školského psychológa, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade PPP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a PPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. 
            Obdobnou úlohou je zaradenie žiaka s telesným postihnutím do vzdelávacieho procesu formou individuálnej integrácie, ale v takomto prípade je odborným garantom ŠPP. 
                                                                                                                                              
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web