obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
Mgr. Silvia Galyasová 
 
Konzultačné hodiny:  
pondelok 8,00 - 9,00hod.  
štvrtok 13,00 - 14,00hod.  
  
  
Práca asistenta učiteľa  
Práca so žiakmi  
Asistent učiteľa pracuje so žiakmi  buď individuálnou formou, alebo priamo na hodinách.  Je žiakom radcom, pomocníkom a organizátorom v hľadaní efektívneho napredovania pri osvojovaní zručností a poznatkov.  
Uľahčuje adaptáciu detí na nové učebné prostredie a pomáha prekonávať počiatočné kultúrne a sociálne bariéry.  
Pomáha žiakom pri pochopení zadaných úloh a zároveň pôsobí na rozvíjanie sústredenosti žiakov.  
Asistent učiteľa má tiež za úlohu  upevňovanie disciplíny na hodinách a sleduje prípravu žiakov na vyučovanie.  
Sleduje tiež upravenosť a hygienu žiakov, nosenie si školských pomôcok.  
   
Práca s učiteľmi  
Na hodinách podporuje  učiteľov v ich výchovno - vzdelávacej činnosti.   
Pomáha prekonávať kultúrne a jazykové bariéry medzi učiteľom a žiakom.  
Spolupracuje pri riešení daných problémov priamo na hodinách a poskytuje konzultácie aj mimo vyučovacích hodín.  
   
   
Spolupráca s rodinami  
   
   
Spolupráca s rodinami a komunitami prebieha formou osobných návštev.  Účelom návštev je zabezpečenie lepšej spolupráce školy s rodinami.  Ide o vytvorenie a  vylepšenie vzájomných  vzťahov.  
Stretávanie sa s rodinou  žiakov prebieha  v ich prirodzenom prostredí, kde  úlohou asistenta je  splnenie požiadaviek zo strany školy.  
Súčasťou návštev  je podporiť rodičov vo výchovnom procese, motivovať ich k lepšej spolupráci so školou. Pomáha nájsť adekvátne postupy a riešenia  problémov aj zo strany rodičov.  
   
   
Spolupráca s CPPPaP  
   
Prostredníctvom poradenstva s odborníkmi z CPPPaP, asistent  pomáha  pri postupe riešenia daných problémov.  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web